М. Герасимов, д-р геол.-мінералог. наук, гол. геолог,

Тематична партія «Кримгеофізика», E-mail:ageocrimea@mail.ru

Т. Галко, д-р геол. наук, керівник

Центр проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ УкрНДІГазу,

E-mail: gazrozrobka@gmail.com

М. Євдощук, д-р геол. наук, проф., зав. відділу

Інститут геологічних наук НАНаук України,

вул. Олеся Гончара, 55-б, м. Київ, МСП, 01601 Україна

E-mail: myevdoshchuk@rambler.ru

Т. Дрягина, геолог І кат.,

Тематична партія «Кримгеофізика», E-mail: ageocrimea@mail.ru

 

Геодинамічна еволюція Кримської задугової рифтової системи

 

Накопичений обсяг геолого-геофізичної інформації в Південному нафтогазоносному регіоні дозволяє обґрунтовано перейти від парадигми про геосинкліналі та розломно-блокову тектоніку земної кори та мантії до парадигми актуалістичної геодинаміки в поєднанні етапів формування і розпаду суперконтинентів в історії Землі.

Нова парадигма дозволила виділити в Південному регіоні Кримську задугову рифтову систему як найбільш перспективну на нафту та газ структуру в межах суходолу, північно-західного шельфу Чорного моря та південно-західного сектора Азовського моря.

Тектонічні рухи при розтязі та стисненні, з визначальною роллю здвигової складової, але в цілому протилежної направленості, мають принципово різні наслідки на всіх рівнях Земної кори.

Використання актуалістичного методу при інтерпретації даних наземних спостережень з урахуванням кореляційних схем, побудованих за оцифрованими каротажними діаграмами, дозволяє за різними параметрами створювати відповідні геологічні моделі локальних перспективних об’єктів, структурно-тектонічних елементів для осадочних басейнів різного генезису.

Простеження в розрізі та за площею тектонічних палеорозривів, які обмежують горстоподібні, антитетичні, грабеноподібні та гомотетичні блоки, свідчать про процеси рифтоутворенням з проявами здвигової складової тектонічних рухів, завдяки якій складки в межах однієї структурної зони мають кулісоподібне зчленування.

Наявність криптодіапірових, діапірових складок у глинистому розрізі та рифових масивів в карбонатному чи теригенно-карбонатному розрізі також підпорядковане тектонічній зональності Кримської задугової рифтової системи.

Ключові слова: задугова рифтова система, геодинамічна еволюція, седиментаційний басейн, сейсмічне профілювання, палеотерейн.