УДК 550.344

В. Ігнатишин, канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб.,

E-mail: rgstrs@i.ua,

Інститут Геофізики ім. С.І. Субботіна Національної Академії Наук України,

пр. Палладіна, 32, м. Київ, Україна, 03680

Д. Малицький д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. відділу,

E-mail: dmytro@cb-igph.lviv.ua

Ю. Коваль, асп.,

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна

Національної Академії Наук України,

вул. Наукова, 3-б, Львів, Україна, 79060

 

ДИНАМІКА СУЧАСНИХ РУХІВ ЗЕМНОЇ КОРИ В ЗОНІ ОАШСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. З.О. Вижвою)

Комплексне вивчення сейсмотектонічних процесів в Карпатському регіоні проводиться з метою отримання параметрів сучасного геодинамічного стану в регіоні. Дослідження сучасних рухів за результатами деформометричних спостережень відмічає загальну тенденцію горизонтальних зміщень, які домінують в Карпато-Балканському регіоні, зокрема в Закарпатському внутрішньому прогині.

Одним із найбільш ефективних і точних методів їх визначення є реєстрація деформації земної поверхні за допомогою кварцового деформографа. За період реєстрації деформаційних процесів а зоні Закарпатського внутрішнього прогину накопичено значний експериментальний матеріал. За результатами моніторингових досліджень на пункті деформографічних спостережень (ПДС) «Королеве» побудовано залежності різних геофізичних полів від сейсмічності регіону. Розглянуто зв’язок варіацій повільних деформацій земної кори з місцевими сейсмічними подіями. В роботі розглянуто результати комплексного аналізу процесів, які протікали в регіоні в 2013 році, та їх зв'язок із даними попередніх досліджень.

У роботі представлено результати спостережень рухів земної кори на ПДС “Королеве” з 1999 року по 2013 рік. Для досліджуваного регіону зареєстровані деформації є результатом тектонофізичних процесів в земній корі, впливу метеорологічних факторів (кількості опадів, рівня води в річках та інших).

За результатами деформографічних спостережень в зоні Оашського глибинного розлому за 2013 р відмічено розширення гірських порід зі швидкістю +1104 нстр, яке відбувається після стиснення земної поверхні, яке спостерігалося протягом півтора року. При вивчені місцевої сейсмічності відмічено аномалію прискорення сучасних рухів. Подібні ефекти були також перед іншими відчутними сейсмічними подіями в регіоні.

Практичне значення роботи полягає у визначенні величини деформацій за 2013 рік, яка дорівнює +11.04·107 і знаходиться в інтервалі спостережуваних середньорічних величин вікових рухів у Карпато-Балканському регіоні. Встановлено, що характер деформацій гірських порід є розширення. Величина деформацій за весь період спостережень становить+18097.635 нстр, (180·10-7) та середньорічний віковий хід рівний +12.065·10-7.

Ключові слова: Карпатський регіон, сейсмотектонічні процеси, сучасні рухи, геодинамічний стан, деформометричні спостереження, Закарпатський внутрішній прогин.