УДК 550.4

С. Войтович, ст. лаб., E-mail: starostasvetik@mail.ru

кафедра фізики Землі, геологічний факультет,

Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна

 

ЧАСОВІ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ШАХТНИХ ВОД ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО

ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.Є. Кошляковим)

Мета – виявити часові закономірності змін компонентного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району, простежити часові варіації показників та встановити чинники, що її зумовили. Методика: аналітична і статистична обробка всіх зібраних геохімічних даних по шахтних  водах Червоноградського гірничопромислового району. Побудова діаграм відбувалась за допомогою програми Statistica.

У результаті проведено аналіз динаміки змін компонентів хімічного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району. Встановлено наявність сезонних змін цих компонентів, а також встановлено, що природна група факторів є вирішальною у формування хімічного складу шахтних вод у переважній більшості випадків. Вперше встановлено особливості просторово – часових змін компонентів сольового складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району. Визначено пріоритетні фактори і закономірності формування хімічного складу шахтних вод. Проаналізовано природні та антропогенні фактори, що впливають на формування складу цих вод.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати досліджень можуть використовуватись для прогнозу змін стану довкілля під  впливом шахтних вод, для вибору оптимального способу очищення цих вод, а також для можливого прогнозування екологічних наслідків в інших районах, з огляду на  схожість, геологічних особливостей й відмінності районів.

Ключові слова: шахтні води, хімічний склад, сезонні варіації, Червоноградський гірничопромисловий район.