УДК 550.83:552.1:537

С. Вижва, д-р геол. наук, проф., проректор, E-mail: vsa@univ.kiev.ua

В. Михайлов, д-р геол. наук, проф., декан, E-mail: vladvam@gmail.com

ДОнищук, асп., E-mail: boenerges@ukr.net

І. Онищук, канд. геол. наук, зав. НДЛ., E-mail: oivan1@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 

Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком)

Нині достовірно відомо п’ять родовищ вуглеводнів пов’язаних з імпактними структурами і 10 потенційно нафтогазоносних кратерів. Метою проведених досліджень є оцінка петрофізичних параметрів порід-колекторів нетрадиційних джерел вуглеводнів – перспективних ділянок імпактних структур Українського щита. Розглядаються особливості методики та результати петрофізичних досліджень при вивченні складнопобудованих колекторів. Комплекс лабораторних досліджень включав визначення: густини порід (сухих та насичених гасом); відкритої пористості (методами насичення азотом та гасом); коефіцієнта залишкового нафтонасичення; проникності (методом стаціонарної фільтрації азоту); інтервального часу та швидкості повздовжніх і поперечних пружних хвиль), питомого електричного опору і діелектричної проникності. Лабораторні електрометричні дослідження сухих зразків керну виконані при температурі 20ºС за допомогою розробленого лабораторного електрометричного комплексу на базі цифрового тераомметра С.А.6547 та прецизійного цифрового RLC-метр МНС-1100, що дозволяє виконувати високоточні вимірювання електричного опору та ємності в широкому діапазоні частот з цифровим записом на ЕОМ за спеціальною програмою. Лабораторні електрометричні вимірювання виконувались на стандартизованих зразках гірських порід циліндричної форми діаметром 30 мм і висотою 30 мм. Вибір розмірів і форми лабораторних зразків зумовлений тим, що більшість лабораторних установок для визначення петрофізичних параметрів порід розрахована на такі стандартизовані зразки.

Наведені результати визначення петрофізичних параметрів та їх зв’язок з ємнісними властивостями порід із перспективних на вуглеводні інтервалів свердловин імпактних структур. За даними петрографічних досліджень зразків керну імпактних структур визначено, що за складом вони відносяться до імпактитів, зювітів, брекчій та змінених гнейсів. Зустрічаються включення глинистого матеріалу, сидеріту, вуглефікація та піритизація. За результатами лабораторних вимірювань встановлено, що спостерігаються значні варіації питомого опору досліджених порід. Аналіз отриманих даних показує, що відносна діелектрична проникність змінюється від 5,7 до 78,5. Низькими значеннями діелектричної проникності (<10) характеризуються деякі різновиди зювітів та імпактитів Болтиської западини, брекчії та гнейсів Оболонської структури. Підвищеними значеннями діелектричної проникності (>40) характеризуються брекчії та гнейси Оболонської структури. Побудовані кореляційні залежності між коефіцієнтами пористості, залишкового нафтонасичення і десятковим логарифмом діелектричної проникності. Вперше визначені петроелектричні параметри та встановлені їх кореляційні залежності з ємнісними властивостями порід імпактних структур України.

Ключові слова: імпактити, зювіти, колектори, коефіцієнт пористості, коефіцієнт проникності, питомий електричний опір, діелектрична проникність.