Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Вимоги до оформлення статей

1. Загальні вимоги 

“Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія” є науковим фаховим виданням, у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі "Науки про Землю" з геології, палеонтології та стратиграфії, геохімії, мінералогії та петрографії, геофізики, гідрогеології та інженерної геології, геоекології та геологічної інформатики українською, російською та англійською мовами.

Призначення “Вісника” у публікації повідомлень про нові наукові дослідження, що мають пріоритетний характер. Редакція не розглядає статті полемічні, класифікаційні, що містять розв’язки стандартних задач; статті описові та оглядові, а також такі, що не становлять загального інтересу й не містять значущих висновків. Кожна стаття проходить рецензування членами редакційної колегії та, за необхідності, провідними фахівцями з відповідного наукового напрямку.

В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора; допускається опублікування декількох статей у співавторстві. Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті та завершення рецензування. У результаті стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена.

Згідно із загальними вимогами ВАК України до наукових публікацій (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р.,7-05/01), стаття має складатися з таких елементів :

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання означеної проблеми і на які спирається автор;

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

4. Формулювання цілей статті (постановка завдання);

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До статті додають відомості про авторів українською, англійською та російською мовами, безпосередньо включені до тексту (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (афіліація автора), повна адреса організації, контактні телефони, електронна адреса кожного зі співавторів).

Статті необхідно надсилати у електронному вигляді на адресу geolvisnyk@ukr.net. З усіма питаннями щодо подання статей звертатись до відповідального секретаря Олександра Ігоревича Меньшова (вул. Васильківська, 90, ННІ "Інститут геології", кім. 443), тел. (044) 259-70-30.

При підтвердженні позитивного рішення на публікацію статті, автор має оформити та надіслати згоду на публікацію та оприлюднення персональних даних.


2. Вимоги до тексту статті 

2.1. Текст статті слід подавати у вигляді файла формату Microsoft Word без використання стильової розмітки; розмір файла не більше 3 Мб; 

2.2. Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами: 

– шрифт – Arial, розмір основного тексту 9 pt, стиль тексту – "звичайний";

– інтервал між рядками – одинарний; 

– відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см,виконувати автоматично, засобами Microsoft Word,форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо; 

полясторінки 2,54 зверху; – 2,54 знизу; –3,0 зліва; – 2,54 справа – 0 перепліт; – 1,25 від краю до колонтитулу; – 1,25 від краю до колонтитулу

2.3. Обсяг статті окремоне регламентовано, слід дотримуватися рекомендацій ВАК України щодо обсягу фахових публікацій. Остаточний висновок про відповідність обсягу статті її змісту роблять наукові рецензенти.

2.4. Матеріали статті слід подавати в такій послідовності: 
- індекс УДК (Arial, 9 pt, напівжирний, з відступом, вирівнювання за лівим краєм); 
- перший ініціал, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, повна адреса, електронна адреса кожного співавтора (між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в основному тексті статті), Arial, 9 pt, напівжирний, (вирівнювати за правим краєм); 
- назва статті (у 5-9 слів, що відповідає змісту статті, конкретна, без словосполучень на зразок "Дослідження питання…", "Деякі питання…", "Проблеми…", Шляхи…" тощо), Arial, 9 pt, напівжирний, заголовні літери; 

- реферат (близько 300 слів) мовою статті, Arial, 8 pt, напівжирний курсив (вирівнювати за центром, без відступу). Реферат має стисло відображати основний зміст статті та висвітлювати її мету, методику наукову новизна, практичну значимість. Після реферату наводять ключові слова. 

- основний повний текст статті (Arial, 9 pt, з таблицями та рисунками, виготовленими за вказаними нижче вимогами, без автоматичних переносів); 

- списки використаних джерел у стовпчик за вказаними нижче вимогами (Arial, 8 pt, звичайний); 

- автори статті (прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, повна адреса, електронна адреса кожного співавтора), назва статті, анотація (близько300 слів) і ключові слова двома іншими мовами "Вісника" (наприклад, англійською та російською, якщо основний текст викладено українською мовою), Arial, 8 pt, напівжирний курсив. 


2.5. Додаткові вимоги до тексту статті: 

– кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потому можна користуватися введеною абревіатурою; 

– джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]; при цитуванні конкретні сторінки наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело, то воно відокремлюється від попереднього джерела крапкою з комою (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]; не подавати в тексті розгорнутих посилань; 

– усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;  
– не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті; 

– на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті; 

– усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту, без відступу, Arial, 8 pt, напівжирний); 

– усі рисунки мають супроводжуватися підписами (під рисунком, окремим абзацом, Arial, 8 pt, напівжирний, вирівнювання за центром, без відступу; підпис не має бути елементом рисунка); нумерувати рисунки за порядком посилань у тексті; 

– формули у статтях набирати лише редактором формул (MathType Equation); 

– скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) і скорочення млн, млрд писати без крапки;

– між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал;

– термінологія статті має відповідати загальновживаним українським та міжнародним стандартам для відповідної галузі науки

Автори несуть повну відповідальність за точність і коректність застосування наукової термінології.

 

3. Вимоги до рисунків 

Рисунки слід подавати безпосередньо у тексті статті. За можливості, вставляти рисунки як об'єкт, з доступом до редагування тексту (у тому числі, рисунки Microsoft Excel). 

При підготовці сканованих зображень у графічних редакторах (наприклад, у Adobe Photoshop):сканувати зображення із роздільною здатністю 300–600 dpi (точок на дюйм), бажано видалити всі текстові елементи рисунка;"почистити" рисунок – забрати бруд у вигляді крапок, непотрібних штрихів тощо.готове до роботи зображення зберігати у форматах: *.jpg, *.tiff.

При роботі із зображеннями у спеціалізованих редакторах не вставляти текстові елементи рисунка у використовуваних редакторах, а зробити це в Microsoft Word.

Зображення з мережі Internet мають відповідати вимогам до якості для поліграфічного відтворення (роздільна здатність – не менше 300 dpi)та мають містити джерело цитування.

Шрифт написів рисунка – Arial, розмір – 8, напівжирний.

При підготовці кольорових рисунків слід приймати до уваги, що журнал друкується у чорно-білому форматі.

 

4. Вимоги до списку використаних джерел 

4.1. Джерела у списку літератури подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною.

4.2. Усі джерела обов'язково мають бути пронумеровані, кожен номер у переліку посилань має відповідати лише одному джерелу; на всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті.

4.3. Згідно з вимогами до наукового фахового видання та міжнародними вимогами до представлення наукових публікацій, слід списки використаних джерел слід подавати двома блоками:

4.3.1. Список використаних джерел формують мовою цитованих джерел. Відповідно до Вимог до цитування та посилань на використані джерела, необхідно застосовувати національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)".

Правила оформлення можна подивитись на сайті Книжкової палати України http://www.ukrbook.net/zakony/bib_opys.pdf та інших.

Увага! Список використаних джерел відповідно до ДСТУ можна оформити автоматично за посиланням: - Автоматичний оформлювач бібліографічного опису (http://vak.in.ua/do.php)

4.3.2. Для включення статей "Вісника" до міжнародного обігу наукової інформації та коректного індексування публікацій наукометричними системами, після основного списку використаних джерел необхідно навести References, який дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді.

Цитування списку References мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style) (http://nbuv.gov.ua/node/929).

APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa)

До списків використаної літератури у статтях необхідно додавати DOI джерел, за наявності.

Посилання в списку References мають бути оформлені латиною; для кириличних цитувань транслітерувати імена авторів та назви видань; назви статей наводити у англійському перекладі або в транслітерації. Назви періодичних видань (журналів) наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. В елементах опису не можна використовувати фігурні лапки, лише звичайні прямі (" "), не можна заміняти латинські літери на кириличні.

Для контролю! Програма перевірки наявності кириличних літер у латинському тексті (і навпаки – латинських у кириличному): - Кириллические буквы в латинском тексте (http://aruseni.alwaysdata.net/layouthighlight/ )

Увага! Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому.

4.4. Приклад оформлення списку літератури згідно з ДСТУ:

 Список використаних джерел:

1. Артеменко Г. В. Геохронологія Середньопридніпровської, Приазовської та Курської граніт-зеленокам’яних областей [Текст] : автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.02 / Артеменко Генадій Володимирович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення. – К., 1998. – 31 с.

2. Бобров О. Б. Геологія та радіологічний вік тоналітів Сурського масиву (Середнє Придніпров’я) [Текст] / О. Б. Бобров, Л. М. Степанюк, В. М. Скобелев // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2008. – № 3. – С. 17-32.

3. Геологические, петрологические и изотопно-геохимические ограничения геодинамических моделей образования архейских тоналит-трондьемит-гранодиоритовых ассоциаций древних кратонов [Текст] / А. Б. Вревский, С. Б. Лобач-Жученко, В. П. Чекулаев и др. // Геотектоника. – 2010. – № 4. – C. 1-19.

4. Геолого-структурна позиція та ізотопний вік плагіогранітоїдів району Верхівцівської зеленокам’яної структури [Текст] : (Середнє Придніпров'я) / О. Б. Бобров, Л. М. Степанюк, В. М. Скобєлєв, Т. І. Довбуш // Мінеральні ресурси України. – 2004. – № 3. – С. 18-23.

5. Frost B. R. A geochemical classification for feldspathic igneous rocks / B. R. Frost, C. D. Frost // Journal of Petrology. – 2008. – V. 49. – P. 1955-1969.

 4.5. Приклад оформлення списку літератури відповідно до стилю APA:

References:

1. Аrtemenko, G.V. (1998). Geohronology of Middle Dnieper, Near Azovian and Kursk granite-greenstone areas. Extended abstract of Doctor’s thesis (Geochemistry). Vernadsky National Library of Ukraine, Кyiv. [in Ukrainian].

2. Bobrov, O.B., Stepanjuk, L.M., Skobelev, V.M. (2008). Geology and radiological age of tonalites of the Sursk massif (Middle Dnieper area). Scientific proceedings of UkrSGRI, 3, 17-32. [in Ukrainian].

3. Vrevsky, A.B., Lobach-Zhuchenko, S.B., Chekulaev, V.P., Kovalenko, A.V., Arestova, N.A. (2010). Geological, petrological and isotopic-geochemical restrictions on geodynamic models of formation of Archean tonalite-throndiemite-granodiorite associations of ancient cratons. Geotectonics, 4, 1-19. [in Russian].

4. Bobrov, O.B., Stepanjuk, L.M., Skobelev, V.M., Dovbush, T.I. (2004). Geological and structural position and isotopic age of plagiogranites in the area of Verhovtsevo greenstone structure (Middle Dnieper). Mineral Resources of Ukraine, 3, 18-23. [in Ukrainian].

5. Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969. http://dx.doi.org/10.1093/petrology/egn054.

 

4.6. Слід використовувати такі правила транслітерації:

Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу:

- для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. (Паспортна КМУ 2010);

Увага! Онлайновий транслітератор: - Стандартна українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010) (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php)

- для російської мови: транслітерувати згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26.

Увага! Онлайновий транслітератор: - Транслит по-русски (http://ru.translit.net/?account=zagranpasport)

 

5. Формули

Усі формули вставляти в текст із редактора формул MathTypе 4.0, що постачається разом з Microsoft Office. Шрифт та розмір формул див. нижче (налаштування в MathTypе 4.0):

Define Style:

text - TnR

function – TnR

variable (italic – TnR ("галочка")

L.C.Greek – symbol

UC.Greek – symbol

Vector-matrix – TnR (bold) ("галочка")

Number – TnR

Define Size:

Full – 10 pt

Subscript/Superscript – 7 pt

Sub-Subscript/Superscript – 5 pt 

(Symbol –11 pt

Sub-Symbol – 10 pt

Розмітка символів у математичних формулах (стандарт. вимоги):

Літери латинського алфавіту, що позначають фізичні величини, подають курсивом, літери грецької абетки – прямим шрифтом. Проте позначення деяких величин подаються прямим шрифтом латинського алфавіту. До них, зокрема, належать позначення:

• чисел подібності – Bi (Біо), Ku (Кирпичова), Pe (Пекле), Re (Рейнольдса) та ін.;

• тригонометричних, гіперболічних, обернених, колових, обернених гіперболічних функцій;

• температури в кельвінах (К) або температури в градусах Цельсія (°С), Фаренгейта (°F), Реомюра (°R);

• умовних математичних скорочень максимуму й мінімуму (max, min), значення величин (opt), сталості величини (const, idem), знаків границь (Lim, lim), десяткових, натуральних логарифмів з будь-якою основою (lg, ln, log) та ін.;

• хімічних елементів і сполук.

Одиниці вимірювання фізичних величин мають бути наведені в системі СІ.

 

6. Прикінцеві положення

 – неприпустимо подавати матеріали з недотриманням правил, встановлених видавництвом, з порушенням будь-яких вимог до параметрів видань;

– не слід подавати тексти, отримані за допомогою програм автоматичного перекладу;

не слід подавати непідготовлені, недопрацьовані авторами, матеріали;

– затримувати матеріали, надані видавництвом для корекції.

 

Увага! При отриманні підтвердження про позитивне рішення щодо публікації статті, автор має оформити та надіслати на електронну  адресу geolvisnyk@ukr.net такі документи:

Згода на публікацію статті та оприлюднення персональних даних;

- Копія платіжного документа про оплату у розмірі 500 грн. послуги коректування, макетування та оформлення статті. Вказана сума перераховується на рекомендований розрахунковий рахунок після прийняття статті до публікації, про що автори інформуються додатково.